نوشته‌ها

سیستم مجوز کار چیست؟

سیستم مجوز کار یک سیستم نوشتاری رسمی به منظور کنترل گونه های خاصی از کار. همچنین وسیله ای ارتباطی میان مدیریت- سرپرستان و اپراتورها

جنبه های اصلی یک سیستم مجوز کار به قرار زیر است:

  • مشخص نمودن اختیارات در کار های مختلف و همچنین اقدامات پیشگیرانه در این سیستم بسیار مهم است.
  • آموزش و راهنمایی کار کنان نتیجه اصلی بکار گیری این سیستم هاست
  • پایش وممیزی- تضمین کننده کارکرد صحیح این سیستم هاست

unsafe act /اقدام نا ایمن:

هر اقدامی که باعث انحراف از مسیر ایمن انجام شده وباعث افزایش پتانسیل بروز حادثه می گردد.

 

injury severity rate / نرخ شدت صدمات:

تعدادروز های کاری از دست رفته به ازای هر یک میلیون ساعت کاری.

 

flash point / نقطه اشتعال:

پائین ترین درجه حرارتی که در آن یک مایع قابل اشتعال با آزاد سازی مقداری بخار به صورت مشتعل در می آید.

 

CFM) cubic feet per minute )/ مقیاسی جهت اندازه گیری جریان هوا.

 

Attenuation/میرائی-تضعیف:

میزان کاهش فشار صوتی وارد بر گوش بمجرد استفاده از گوشی های محافظتی صدا.

 

EPA/آژانس حفاظت محیط زیست:

این آژانس اجرای مسئولیت کیفیت آب و هوای محیط های خارجی می باشد.

 

Exposure level /سطح مواجهه:

میزان خطر فیزیکی وشیمیایی محیطی که کارگران و کارکنان در انجام وظایف خود مشغول اند.

 

Eye hazards /خطرات چشمی:

هر دسته از اشیاء که توانایی صدمه زدن به چشم را دارند مانند:اشیای خارجی-گرد وغبار- جرقه مایعات شیمیایی- بخارات و تشعشات زیان آور.

 

flammable /قابل اشتعال:

به ماده ای گفته می شود که دارای دمای اشتعال زیر ۳۷.۸ درجه سانتیگراد بوده و فشار بخار آن از ۶۰Psi در دمای۳۷.۸ درجه سانتیگراد تجاوز نمی کند.

 

HEPA/فیلتر های هوایی ذره های کارا:

شامل فیلتر هایp100-R100-N100 که دارای حداقل کارائی ۹۹.۹۷ درصد در مقابل ذرات به اندازه ۰/۳ میکرون اند.

 

دسته بندی مواد از نظر اشتعال

Class A Fire:چوب-کاغذ-پارچه-ویا دیگر مواد عادی.

Class B Fire:گازوئیل- نفت-گریس-رنگ- ویا دیگر مایعات قابل اشتعال

Class C Fire:تجهیزات الکترونیکی.

Class D Fire: فلزات قابل اشتعال.

 

دسته بندی لباسهای حفاظتی

  • Level A Clothing:لباس هایی که هنگام نیاز حفاظتی بالا در مورد چشم- پوست وتنفس بکار می روند.
  • Level B Clothing:لباس هایی که زمان نیاز حفاظتی بالا در مورد چشم وتنفس وحفاظت کمتر بکار می روند.
  • Level C Clothing:لباس هایی که تنها در صورت نیاز حفاظتی تنفسی بکار می روند.
  • Level D Clothing:لباس هایی که تنها به منظور متحد الشکل بودن کارکنان بکار می رود.