نوشته‌ها

التهاب پوستی در دندان پزشکان

التهاب پوستی ناشی از تماس اگزمای شغلی در دندان پزشکان

ماده حساس کننده ماده محرک
داروهای بی حسی موضعی و روغن ها صابون ها
میخک ضد عفونی کننده ها
اتوژنول اسید فسفوریک
جیوه رزین ها
رزین ها اکریلیک

عوامل فیزیکی  :

الف) فعالیت کراتولیتیک مکانیکی

ب)منعقد کننده و تقلیب کننده های پروتئین، گرما ، سرما الکتریسیته

ج) عوامل فتوتیک :انواع نور

د)عوامل یونیزان: اشعه ایکس، عوامل رادیو اکتیوها عوامل مربوط به جو با اثار عمومی جمعی.

بسیاری از تحریکات شیمیایی شامل رصوب دهنده های پروتین و بعضی عوامل بیولوژیکی مثل پامچال می توانند به عنوان (( آلرژن)) عمل نمایند. واکنش  پوستی کیفیت التهابی داشته و شدت آن متناسب با قدرت و نوع عامل سببی است.

درماتیت تماسی تحریکی معمولاً ضایعات محدود شده به ناحیه تماس با محرک را نشان می دهند. کلیه ضایعات در تمام نواحی گرفتار، در قسمت مشابهی پیشرفت می کنند. شایع ترین نشانه های درمانگاهی قرمز شدن با تاول با پوست انداختن است. همانطور که در اگزمای متوسط و تحت حاد دیده می شود و یا تظاهر قرمزی با تاول کوچک و بزرگ و زخم.

پیش آگهی مشخص است و ضایعات بعد از قطع تماس پسرفت می کند.