نوشته‌ها

نمونه برداری از آلوده کننده های محیط کار

نمونه برداری

در شناسایی و تعیین آلودگی محیط کار و محیط زیست و موجودات زنده و بی جان به مرحله ای می رسیم که دارای اهمیت فوق العاده است که به آن نمونه برداری می گوئیم که نتایج آزمایشات بستگی به همان دقت و شناخت اولیه دارد.

 

The aim of the sampled

هدف از نمونه برداری

۱- جستجوی مواد سمی

۲- مشخص نمودن ماده ویا مواد سمی

۳- تعیین مقدارنمودن ماده سمی

 

 Types of sampling

انواع نمونه برداری

 

۱- نمونه برداری از مواد آلوده کننده موجود در محیط کار (کارگاه وکارخانه)

۲-نمونه برداری از مواد بیو لوژیکی (خون؛مدفوع؛ادرار؛عرق بدن؛شیر ؛بزاق؛ مو وناخن و…) 

 

 Principles of sampling

اصول نمونه برداری

 

۱-حجم یا مقدار نمونه

۲-تعداد نمونه

۳- محل نمونه برداری

۴-طول مدت نمونه برداری

۵-زمان نمونه برداری

۶- تکرار نمونه برداری

۷- روش نمونه برداری

۸- وسایل نمونه برداری

 

مراحل آزمایشات نمونه ها

الف- آزمایشات مقدماتی

ب-مشخصات فیزیکی

ج-آزمایش ماده سمی اصلی یا آلوده کننده احتمالی

 

شرکت سفیر سلامت صنعت راد به عنوان یکی از شرکت های خصوصی خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای در سال ۱۳۹۰ تاسیس گردید. این شرکت با بهره گیری از متخصصین مجرب و کارآزموده و تجهیزات مرتبط با فعالیت های بهداشت حرفه ای آماده ارائه خدمات بهداشتی و ایمنی، مشاوره و آموزش با مجوز رسمی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.