راهکارهایی برای مبارزه با آلودگی هوا

مبارزه با آلودگی هوا

برای مبارزه با آلودگی هوا و خسارت ناشی از آن تا کنون بسیاری از کشورهای دنیا تحقیقات وسیع ودامنه داری انجام گرفته است .

هدف کلی دراین برنامه ریزیها کاهش مواد آلاینده وتطابق آنها با استاندارد های تعیین شده است تا بدینوسیله بهداشت وسلامت افراد جامعه تامین واز بروز حوادث اسف باری که آلودگی هوا بدفعات در صحنه تاریخ رقم زده است جلوگیری گردد.

روشهایی که میتواند الودگی هوا را تا حد استانداردهای قابل قبول کاهش دهد.

 الف-  وسایل نقلیه موتوری  :

۱- متوقف کردن اتومبیلهایی که احتیاج اساس به تعمیر دارند واستفاده مجدد منوط به رفع نواقص انها باشد.

۲-گاز سوز کردن وسایل نقلیه

۳-ملزم نمودن سازندگان وسایل نقلیه داخلی به تبعیت از استاندارد سازی انها.

۴-جایگزین کردن وسایل نقلیه عمومی استاندارد بجای وسیله نقلیه شخصی .

۵-نصب دستگاههای لازم جهت کنترل گازهای خروجی از لوله اگزوز وسایط نقلیه .

۶-عریض کردن جاده ها وتنظیم چراغهای راهنمایی ورانندگی وتجدید نظر درمحل نصب انها .

۷- افزایش دور بر گردانها جهت کاهش طولانی شدن ترافیک و فرار از صف طولانی پشت ترافیک .

۸- کمک به تولید کنندگان موتورهای گاز سوز وکاهش سود بازرگانی آنها از طریق معافیت مالیاتی .

ب – روشهای کنترل آلودگی در صنایع:

۱- خارج نمودن همه صنایع از داخل شهر وتمرکزو استقرار  در محل مناسب بافراهم نمودن امکانات لازم.

۲-بازدید وکنترل مداوم صنایع آلوده کننده در جهت کمک به رفع مشکلات یا در صورت فرسوده بودن دستگاهها کمک به جایگزیزنی دستگاه استاندار با کمک دولت.

۳- بایستی از سوختهای سبک وکم گوگرد در صوت نبودن گاز استفاده شود.

۴- در صنایعی که در مسیر گاز قرار گرفته اند حتما امکانات استفاده از گاز برای انها فراهم شود.

۵- بجای وسیله نقلیه از امکانات ریلی استفاده شود.

ج – روشهای کنترل آلودگی درمنابع خانگی وتجاری:

۱- الزام در استاندارد سازی وسایل گرمایشی برای سازندگان آنها.

۲-فراهم نمودن تسهیلات لازم برای استفاده از گاز در مجتمع ها وساختمانهای بزرگ اداری وتجاری.

۳- آموزش مردم در ارتباط با چونگی استفاده از انرزی بی خطردر جهت پیشگیری از بیماریای ناشی از آلودگی هوا.

۴-مهندسی ساز نمودن ساختمانهای مسکونی بخصوص مجتمع های بزرگ در جهت کاهش هدر رفت انرژی .

۵- برطرف نمودن عیوب فنی   دستگاهای حرارت مرکزی  واستفاده از سوخت مناسب در آنها.

۶-کنترل وبازدید از اماکن به منظورجلوگیری از کارکرد وسایل سوخت.

۷- اجرای قانون در استفاده از سوخت نامناسب در بعضی مکانها مثل استفاده از لاستیک جهت گرمایش در گاراژها