سم شناسی Toxicology سم (Toxicant (یا زهر به مادهای اطلاق می شود که مصرف و تماس با مقدار جزی از آن باعث مسمومیت شده و حتی گاهی منجر به مرگ می گردد. سم شناسی (Toxicology (درباره تاثیرات زیان آور عوامل شیمیایی و فیزیکی بر روی سیستمهای زنده بحث میکند. یا علم راجع به سموم تولید شده بوسیله گیاهان ، جانوران و باکتریهای پاتوژن را گفته میشود.

این کلمه از ریشه یونانی کلمه Lagos و taxicon گرفته شده که به معنای مطالعه تاثیرات منفی مواد شیمیایی روی ارگانیسمهای زنده است. انسان در یک محیط شیمیایی زندگی میکند و بسیاری از این مواد شیمیایی را تنفس میکند، میخورد و از راه پوست جذب میکند. برآوردها حاکی از آنند که بیش از ۶۰۰۰۰ ماده شیمیایی مورد مصرف عموم بوده و گفته میشود در حدود ۵۰۰ ماده شیمیایی جدید در هر سال ، وارد بازار میگردد.

همراه با پیشرفتهای تکنولوژی آلودگی نیز توسعه یافته است. صنعتی شدن و ایجاد مراکز شهری بزرگ منجر به آلودگی هوا ، آلودگی آب و خاک شده است. علل اصلی آلودگی مربوط به تولید و مصرف انرژی مواد شیمیایی صنعتی و افزایش فعالیت کشاورزی میباشد. در این میان علم سم شناسی ، با بررسی تاثیرات نامطلوب ایجاد شده در انسان در اثر این آلودگیها و مشخص نمودن ایمنی یا خطر ناشی از آنها ، راه را برای فعالیتهای درمانی این آلودگیها باز میکند.

شاخه های سم شناسی :

سم شناسی شغلیToxicology Occupational :

سم شناسی شغلی با مواد شیمیایی که در محیط کار یافت میشوند، سروکار دارند. کارگران صنعتی ممکن است در طی تهیه ، تولید یا بسته بندی این مواد یا به واسطه استفاده از آنها در محیط شغلی ، در معرض تماس با آنها قرار بگیرند. به عنوان مثال کارگران کشاورزی ممکن است در معرض مقادیر مضر حشره کش قرار گیرند.

تاکید عمده سم شناسی شغلی در جهت شناسایی عوامل مسئول ، تعیین وضعیتهای منجر به مصرف بیخطر آنها و پیشگیری از جذب مقادیر مضر آنها می باشد. حدود تعیین کننده ای جهت مشخص نمودن غلظت های ایمن بسیاری از مواد شیمیایی در محیط کار طرح ریزی شده اند تا

حالات گوناگون تماس ، مشخص گردد :

۱ .عبارتست از غلظت جهت کار روزانه معمولی ۸ ساعته که کارگران میتوانند مرتبا در آن قرار گیرند بدون هیچ اثر منفی .

۲ .غلظتی که فقط باید کمتر از ۱۵ دقیقه در آن قرار گرفت و نه بیشتر .

۳ .غلظتی که فقط میتوان یک لحظه در آن قرار گرفت . 

سم شناسی

سم شناسی

سم شناسی محیطیToxicology Environmental :

سم شناسی محیطی با تاثیرات بالقوه زیانبار مواد شیمیایی ، که به صورت آلودگیهای محیط زیست به ارگانیسمهای زنده عرضه میشود، سروکار دارد. اصطلاح “محیط” همه مجاورتهای یک ارگانیسم را دربرمیگیرد، مخصوصا هوا ، آب و خاک. آلوده کننده مادهای است که در محیط وجود دارد و حداقل بخشی از آن نتیجه فعالیت انسان بوده و تاثیر زیانباری روی ارگانیسمهای زنده دارد. آلودگی هوا ، حاصل صنعتی شدن، توسعه تکنولوژی و افزایش شهرنشینی میباشد .همچنین انسان ممکن است در معرض مواد شیمیایی مورد استفاده در محیط کشاورزی قرار گیرد، مثل حشره کشها یا مواد مصرفی در ساخت مواد غذایی به صورت باقیماندهها. سازمان غذا و کشاورزی و سازمان بهداشت جهانی ،

میزان مصرف روزانه قابل قبول را چنین تعریف میکند:

میزان مصرف روزانه یک ماده شیمیایی که در طی عمر کامل ، بر اساس کل حقایق مشخص شده در آن زمان ، ظاهرا فاقد خطر محسوس باشد.

این سازمان پس از راه اندازی اطلاعات مرتبط ، میزان مصرف روزانه قابل قبول بسیاری از حشره کشها و افزودنیهای خوراکی را که ممکن است وارد زنجیره غذایی انسان شوند، در فهرست میآورد .

سم شناسی محیط زنده Ecotoxicology :

این شاخه از سم شناسی اخیرا به عنوان تعمیم شاخهای از سم شناسی
محیط ، مشخص شده و مربوط به تاثیرات سمی عوامل فیزیکی
و شیمیایی بر روی ارگانیسمهای زنده مخصوصا در جمعیتها و جوامع
با اکوسیستمهای مشخص میباشد.
این شاخه همچنین ، مسیرهای جایی شدن این عوامل و اثرات متقابل آنها محیط را نیز ، بررسی میکند.

احتمال دارد یک حادثه محیطی که تاثیرات شدیدی روی ارگانیزم های
مجزا اعمال میکند، هیچ تاثیر مهمی روی جمعیتها یا یک اکوسیستم
نداشته باشد. بنابراین نمیتوان اصطلاحات سم شناسی و اکو توکسیکولوژی را بجای هم بکار برد .

سم شناسی سموم طبیعیToxicology Natural :

آشنایی با انواع سموم طبیعی مانند زهر کژدم، مار، عنکبوت، زنبور و ….،
سموم ناشی از میکرو ارگانیسم ها ، قارچ های خوراکی ، مکمل های غذایی ،
گیاهان سمی و زینتی و آلرژیهای غذایی سم شناسی
قانونی Toxicology Forensic آشنایی با اصول سم شناسی قانونی از دیدگاه تشخیص سموم و مسمومیتها بخصوص پس از مرگ.

آشنایی با روشهای عملی و کاربردی سم شناسی قانونی از دیدگاه تشخیص سموم و مسمومیتها بخصوص پس از مرگ.

سم شناسی بالینی Toxicology Clinical :

یادگیری روشهای تشخیص و درمان مسمومیتها و کسب توانائی لازم در
جهت ارائه آن سم شناسی سلولی و مولکولیToxicology molecular and Cellular
آشنایی با مفاهیم و روشهای متداول کشت سلولهای حیوانی و انسانی
و تحقیقات مولکولی بر DNA ،RNA و پروتئین و بررسی اثرات داروها و سموم در سطح سلولی و مولکولی از نظر تئوری.

سم شناسی تجزیه ای Toxicology Analytical :

آشنایی با اصول سم شناسی تجزیه ای و تکنیک های شناسائی سموم
در نمونه های بیولوژیک و کاربرد آن در مسمومیت های حاد و مزمن بصورت
تخصصی سم شناسی داروئیToxicology Drug در سم شناسی پزشکی و داروئی بیشتر از مسمومیت های حاصله از داروها بحث میگردد .

سم شناسی پرتوها Toxicology Radiation :

در سم شناسی پرتوها ، اثرات اشعه یونساز و خطرات آنها روی سلولها و موجودات ( حیوانات و نباتات) و عموم مردم گفتگو می شود.

شرکت سفیر سلامت صنعت راد افتخار دارد با توجه به امکانات وتجهیزات و کارشناسان مجرب و باسابقه خود، خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و سمپاشی در تهران را در اختیار صنایع، ارگانها، نهادها، بیمارستانها و شرکتهای دولتی و خصوصی قرار دهد.

 سموم آفت کش

 سموم آفت کش :  آفت کش یک نام عمومی است و به دسته ای از مواد شیمیایی اطلاق می شود که شامل حشره کشها، کنه کشها، جونده کشها، نماتد کشها ، قارچ کشها، و علف کشها می باشد.

اکثر آفت کشها علاوه بر هدف خود ( جانور یا گیاه مورد نظر ) نسبت به انسان ، حیوانات اهلی و وحشی و حشرات مفید سمی بوده و می تواند از طریق جذب پوستی و استنشاق ذرات و یا قطرات سم معلق در هوا و به ندرت از طریق گوارش (عمدی ،غیر عمدی ) وارد بدن شده و موجب مسمومیت انسان شود .

ساکنین اطراف مزارعی که با اسپری های آفت کش سم پاشی می شوند و یا استفاده از آفت کش ها در داخل و یا خارج محیط های بسته و اتاقها و در برنامه های بهداشت عمومی، میزان مواجهه را افزایش می دهد. باقیمانده سموم در آب، غذا، گوشت، ماهی و سایر محصولات غذایی می تواند باعث تجمع سموم در بدن مصرف کنندگان شده و در دراز مدت عوارضی را ایجاد کند .

مواجهه شغلی با آفت کش ها معمولا در بین کارگران کارخانجات سازنده آفت کشها به صورت استنشاقی و در کارگران کشاورزی و یا سم پاشی به صورت تماس پوستی بروز می کند.

شدت تماس در کشاورزی بسیار متغیر است که این بستگی به اندازه زمین، نوع محصول، طریقه کاربرد، شرایط آب و هوایی و مهارت های کارگر و استفاده از وسایل حفاظت فردی دارد. استفاده از دستکش های حفاظتی بطور قابل ملاحظه ای تماس شغلی با آفت کشها را کاهش می دهد .

جذب : 

جذب از طریق پوست و استنشاق دو راه عمده ورود ماده سمی به بدن است. مقدار جذب از طریق پوست برای سمومی که حلال آنها آب است کمتر است و یا به عبارت دیگر مقدار جذب از طریق پوست با قابلیت حلالیت سم در چربی نسبت مستقیم دارد. عوامل متعدد دیگری نظیر ساختار شیمیایی آفت کش، غلظت ترکیبات فعال، مدت تماس، درجه حرارت و رطوبت محل کاربرد ، مساحت سطح تماس یافته و ضخامت لایه شاخی پوست در میزان جذب موثرند.

توزیع :

آفت کشها از طریق خون بداخل ارگانهای بدن انتقال می یابند. کبد و کلیه ظرفیت بالایی برای متابولیزه کردن تعداد زیادی از مواد شیمیایی دارند بعضی از این سموم تمایل زیادی برای تجمع در بافتهای چربی و عصبی داشته است در بیشتر موارد واکنش های متابولیکی که در بدن بر روی آفت کش ها رخ می دهد سمیت آنها را کاهش می دهد ولی گاهی اوقات سمیت متابولیت های ایجاد شده افزایش می یابد.

سموم آفت کش

سموم آفت کش

کنترل بهداشت شغلی کارگران سموم آفت کش

دو روش اصولی رایج که برای برآورد میزانهای تماس و مقدار ترکیبات جذب شده از هر راه جذبی بکار می رود عبارتند از :

 • پایش محیطی
 • پایش بیولوژیک پایش

محیطی متشکل از اندازه گیری غلظتهای محیطی آفت کش در هوای تنفسی است که بوسیله پمپ نمونه برداری از هوای محیط های بسته و تعیین مقدار آلاینده در حجم هوای محیط کار بدست می آید .

اما در محیط های باز و برای کارگران سم پاش اندازه گیری تماسهای
پوستی با پچ تست روی پوست کارگران و همچنین شناسایی و
تعیین مقدار خود آفت کش و یا متابولیتهای آنها در بافتهای بدن
شامل ( خون ، ادرار ، مدفوع ، هوای بازدمی و …) مزایای بیشتری نسبت به پایش محیطی دارد .

با استفاده از روش پایش بیولوزیک دوز واقعی جذب شده از هر راه ممکن را می توان تعیین کرد . سموم آفت کش

اصول ایمنی در کار با آفت کش ها :

کلیه ظروف حاوی سموم و آفت کشها بایستی دارای برچسبی باشند
که بر روی این برچسبها اطلاعاتی شامل نام و نوع سم، سمیت،
خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، اطلاعات بهداشتی سم، توصیه هایی
در مورد کمکهای اولیه، شرایط نگهداری و حریق ، آن ماده درج شده باشد.

 • تمام افرادی که از سموم دفع آفات استفاده می کنند باید
  قبل از مصرف اطلاعات کافی را در مورد ماده مورد نظر کسب کرده و از عوارض ناشی از تماس با سم اطلاع کافی داشته باشند.
 • در هنگام سم پاشی بایستی اطلاعاتی به ساکنین منطقه و یا
  محل در مورد زمان سم پاشی و نوع سموم مصرفی داده شده و به آنها گفته شود
  که اگر عوارض خاصی را مشاهده کنند سریعا“ موارد را گزارش نمایند.
 • کف انبارنگهداری سم بایستی از جنس بتون و غیر قابل نفوذباشد ،
  دارای دما و رطوبت مناسب (۱۵درجه سانتیگراد-۴۰% ) با تهویه
  کافی بوده وسموم در ظروف کاملا“ در بسته ،بدور از مواد غذایی
  و بر روی پالت،نگهداری شود .. در دسترس بودن کپسولهای اطفاء حریق و جعبه کمکهای اولیه در این محل ضروری است .

رعایت نکات ایمنی در هنگام سمپاشی در تهران 

 1. استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب شامل لباس کار یکسره
  با آستر نخی ،پیش بند از جنس نئو پرن ، دستکش پلاستیکی
  ساق بلند با آستر پنبه ای ، چکمه پلاستیکی با جورابهای نخی ،
  کلاه ، عینک و شیلد صورت ، ماسک تنفسی مناسب
 2. خودداری از مصرف هر گونه مواد خوراکی ، آشامیدنی و کشیدن سیگار در طول مدت سمپاشی
 3. دور نگه داشتن افراد بخصوص کودکان از محل
  سمپاشی و خارج کردن حیوانات و پرندگان از محل سمپاشی
 4. سمپاشی نبایستی در جهت وزش باد و یا در هنگام بارندگی انجام شود.
 5. خودداری از ورود افراد به محیط سمپاشی شده برای مدت ۲۴ ساعت

نکات ایمنی بعد از انجام سمپاشی در تهران

 1. تمیز کردن و شستشوی وسایل سمپاشی در پایان کار روزانه
  و عدم رها کردن باقی مانده سموم موجود در پمپ سم پاشی در رودخانه هاو یا آبهای راکد و یا جاری
 2. عدم استفاده از ظروف خالی سم به عنوان ظروف نگهداری مواد غذایی یا استفاده برای نگهداری غذای حیوانات
 3. سوزاندن ظروف و پاکتهای خالی سم و دفن کردن قوطی های خالی فلزی سموم در زیر خاک
 4. انجام معاینات دوره ای هر ۶ ماه یکبار برای کارگران سم پاشی
 5. استحمام پس از پایان کار و تعویض کلیه لباسها و شستشوی کلیه وسایل حفاظتی مورد استفاده با آب و صابون

شرکت سفیر سلامت صنعت راد افتخار دارد با توجه به امکانات و
تجهیزات و کارشناسان مجرب و باسابقه خود، خدمات مهندسی
بهداشت حرفه ای و سمپاشی در تهران را در اختیار صنایع،
ارگانها، نهادها، بیمارستانها و شرکتهای دولتی و خصوصی قرار دهد.

سمپاشی منازل یک کار تجملی نیست بلکه با سلامت اعضای خانواده تان در ارتباط است. حشرات ناقل بیماری هستند و با خود آلودگی را وارد منزل می کنند. سوسک فاضلاب، ساس رختخواب، کنه، پشه، مگس و دیگر حشرات در انتقال میکروب های بیماری زا نقش موثری دارند. وجود این حشرات در محیط زندگی خطرات جدی به همراه دارد. محل زندگی حشرات در مناطق تاریک و نمور منزل است. شکاف بین کابینت ها، راه آب فاضلاب، لای رختخواب ها و حتی درون کلید و پریزها هم محل خوبی برای تجمع برخی از حشرات است.

یکی از سرویس های کاربردی شرکت سفیر سلامت صنعت راد ، سمپاشی در تهران است. این سرویس توسط خبره ترین شرکت سمپاشی انجام می شود. ما امکانات بهترین سمپاشی تهران را برای ریشه کنی ساس و سمپاشی سوسک در اختیار داریم. تنها با یک تماس می توانید از خدمات بهترین سمپاشی تهران درب منزل استفاده کنید. سمپاشی تضمینی در همه مناطق تهران بخشی از خدمات هوم سرویز برای خانواده های تهرانی است. سمپاشی منازل خود را به ما بسپارید و آسوده خاطر زندگی کنید. سموم استفاده شده برای سمپاشی دارای مجوز وزارت بهداشت بوده و باری جان انسان خطری ندارد.

حشرات گاز می گیرند، نیش می زنند و بدن دچار درد، تاول یا خارش می شود. محل گزش پشه کمی ورم کرده، قرمز و کوچک است ولی خارش زیادی دارد. یک پشه می توانند در یک ناحیه از بدن بارها نیش بزند ولی با نصب توری پنجره می توانید تا حد زیادی از ورود پشه ها خودداری کنید. سمپاشی ساختمان شمال تهران برای از بین بردن محل تجمع پشه ها ایده آل است. سوسک آشپزخانه از راه آب فاضلاب خارج می شود و به این سادگی ها نمی توانید از شرش خلاص شوید.

روی دست ها، پاها یا گردن بچه ها پر از نقاط قرمز رنگ کوچکی شده که نقطه ای سیاه در وسط آن است و خارش شدیدی هم دارد. اغلب با خاراندن این نقاط تاول های بدی ایجاد می شود. این علائم نشان دهنده ساس رختخواب است که در اتاق خواب و زیر تخت و بین رختخواب ها زندگی می کند. ریشه کنی ساس را با سمپاشی ساختمان جنوب تهران تجربه کنید. متخصصین سم شناسی اطلاعات زیادی از نحوه زندگی ساس ها دارند و برای سمپاشی منازل جنوب تهران از سموم شیمیایی موثر استفاده می کنند. ساس رختخواب به همراه لوازم دست دوم و یا اقامت در هتل و سوار شدن به وسایل نقلیه عمومی وارد منزل می شوند.

با توجه به تکثیر سریع موجودات مزاحم و خطراتی که برای زندگی انسان ها و به خصوص کودکان دارند ضروری است تا به گونه ای اصولی برای همیشه خود را از شر حشرات و موجودات موذی خلاص کنید. 

هزینه سمپاشی در تهران طبق نرخ اتحادیه محاسبه می شود. برای صرفه جویی در هزینه سمپاشی در تهران هرگز با شرکت های غیر حرفه ای تماس نگیرید. خطرات سمپاشی منازل با سموم قوی یا غیر استاندارد بسیار زیاد است دانش و تخصص لازمه شاغلین در این حرفه است. 

حشرات تنها موجودات مزاحم و آزاردهنده ای نیستند که به مناطق مسکونی و زندگی انسان ها راه پیدا کرده اند. علاوه بر پشه، مورچه، موریانه، سوسک ریز، سوسک آشپزخانه،سوسک فاضلاب، ساس، کک، کنه، مگس، زنبور، موجوداتی همچون مار و مارمولک، موش خانگی، رتیل و عقرب نیز در منازل مسکونی و یا ادارات دیده می شوند که خود عامل بسیاری از بیماری ها و مشکلات می باشند. سمپاشی تضمینی برای از بین بردن حشرات و مزاحم های خانگی در شرکت سمپاشی تهران با تجهیزات پیشرفته انجام می شود.

سمپاشی در تهران

سمپاشی در تهران

 

ضرورت سمپاشی خانه

طبق آمار و اطلاعات منتشر شده وجود عقرب در استان های جنوبی موجب مسمومیت و در پاره ای از اوقات مرگ انسان ها می شود و گونه هایی از زنبورهای خطرناک و درشت به صورت گروهی در مناطق مسکونی لانه گزینی کرده اند و موجب سلب آسایش اهالی ساختمان می شوند. موش ها ناقل طاعون و بیماری های مهلک می توانند باشند و وجود آن ها در اماکن مسکونی فاجعه بار است. پشه و مگس انواع بیماری ها را با خود انتقال داده و میکروب های بیماری زا را در محیط پراکنده می کنند. سوسک ریز آشپزخانه حتی با سمپاشی منازل به صورت غیر حرفه ای نیز از بین نمی رود.

آیا سمپاشی منازل خطرناک است؟

خطرات سمپاشی منازل توسط افراد غیر متخصص بسیار زیاد است. سموم شیمیایی می توانند خطرات جدی برای سلامت انسان ها ایجاد کنند بنابر این آگاهی از ساختمان مولکولی سموم و شناخت ترکیبات شیمیایی بسیار ضروری است. شرکت سمپاشی از افراد متخصص و حرفه ای برای تهیه سموم مناسب استفاده می کند. متخصصین سم شناسی دانش لازم را در زمینه کار با سموم شیمیایی دارند. سلامت خود و عزیزانتان را با بی احتیاطی به خطر نیندازید. خطرات سمپاشی منازل غیر اصولی بیش از خود حشرات است.

نکات ایمنی سمپاشی ساختمان

مجتمع های بزرگ و آپارتمان ها بهتر است به صورت یکجا برای سمپاشی ساختمان اقدام کنند تا ریشه سوسک فاضلاب به طور کلی از بین برود. سمپاشی منازل و واحدهای آپارتمانی نمی تواند کلونی موجودات مزاحم را به طور کامل از بین ببرد. پس از سمپاشی حشرات می توانند وارد منزل شده و شروع به تکثیر کنند. با بستن راه ورود حشرات می توانید مانع ازدحام حشارت به داخل خانه شوید. با این اقدامات تا حدود زیادی از تجمع حشرات پیشگیری می شود:

نظافت منازل و سمپاشی سوسک

رها کردن ظروف نشسته در شب، انباشت زباله در منازل، وجود مواد غذایی نیم خورده درآشپزخانه و مواردی از این دست می تواند منجر به ازدیاد سوسک آشپزخانه و سوسک فاضلاب شده یا حتی موش ها را به مناطق مسکونی دعوت کند. بهترین چاره حفظ بهداشت محیط است . درز کابینت ها، دستشویی ، توالت و حمام، تختخواب و بسیاری از نقاط منزل به راحتی به محل زندگی ساس و سوسک تبدیل می شوند. همه درزها و شکاف های ریز را با بتونه پر کنید.

 

نصب توری و ریشه کنی پشه و مگس

به محض بازکردن پنجره ها، پشه، مگس و دیگر حشرات داخل خانه می شوند. برای تبادل هوایی روزانه ۱۰ دقیقه پنجره ها را باز بگذارید ولی حتما با نصب توری پنجره از ورود حشرات جلوگیری کنید.تنها با یک تماس همیاران هوم سرویز برای نصب توری درب منزل اعزام می شوند. ما اگر سوسک ها خانه را تصرف کرده اند سمپاشی سوسک و سمپاشی خانه الزامی است.

سمپاشی منازل

گاهی با رعایت بهداشت محیط و نصب توری پنجره نیز شاهد
ورود سوسک ریز آشپزخانه، سوسک فاضلاب، سوسک آلمانی،
ساس، موش و دیگر موجودات به اماکن مسکونی هستیم که
تا حدودی می تواند طبیعی باشد. سوسک ها از راه آب فاضلاب
به داخل خانه وارد می شوند و در همه منافذ جای می گیرند.
سوسک های فاضلاب با خوردن خورده های مواد غذایی زندگی می کنند
و به سرعت تکثیر می شوند. سمپاشی منازل بهترین راه برای ریشه کنی ساس و از بین بردن سوسک است.

 

نحوه اصولی سمپاشی منازل

سمپاشی ساختمان توسط شرکت سمپاشی در تهران انجام می شود.
این مراکز مجوزهای لازم را از وزارت بهداشت دریافت کرده اند و
می دانند چگونه خطرات سمپاشی منازل را به حداقل برسانند.
همه سموم استفاده شده در شرکت سمپاشی منازل مورد تایید
وزارت بهداشت است و برای سلامت انسان هیچ خطری ندارد.
بهتر است مواد خوراکی را قبل از سمپاشی از محل خارج کرده و یا در ظروف دردار قرار دهید.

احتیاط قبل از سمپاشی

انواع سموم می تواند برای افراد دارای آلرژی، کودکان ، سالمندان و بیماران مشکل ایجاد کند.
به هنگام سمپاشی منازل افراد خانواده باید محل را ترک کنند و شب را در جای دیگری بخوابند.
از شرکت سمپاشی در مورد اقدامات احتیاطی موقع سمپاشی سوال کنید.
به طور معمول یک تا دوز بسته به نوع سم بهتر است تا
خانه را خالی کرده و پس از بازگشت با باز کردن پنجره ها هوا را پاک کنید.

 

نکات ایمنی پس از سمپاشی منازل

پس از بازگشت به منزل می بایست نظافت کلی همه سطوح را
با دقت انجام دهید. شستشوی کف خانه برای از بین
بردن باقیمانده سموم توصیه می شود. پس از نظافت
منزل با خیال راحت می توانید در خانه سکونت کنید.
بهتر است به توصیه کارشناس سمپاشی عمل کنید و در
فاصله زمانی مشخص، یکبار دیگر ساختمان را سمپاشی کنید.
سمپاشی تضمینی شامل دو بار سمپاشی در سال است. قیمت سمپاشی برای بار دوم کمتر از هزینه سمپاشی منازل در نوبت اول است.

سمپاشی

سمپاشی عبارت از بکار بردن سم یا سموم به اندازه نیاز برای از بین بردن حشرات موذی توسط افرادیکه تخصص آکادمیک یا دانشگاهی در رشته مربوطه داشته ودارای مجوز از وزارت بهداشت می باشند.

استفاده از سموم بدون اطلاعات کافی نه تنها هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه امکان مشکلات یا خطراتی برای محیط اطراف یا موجودات، حتی انسان ومحیط زیست می گردد.

همانطور که میدانید سم باید به اندازه وبرای نوع خاص درخواستی انجام گردد.

در غیراینصورت میتواند باعث خطرات جدی برای کلیه موجودات و همچنین ایجاد سرطان برای انسان شود .

تاریخچه ی سم شناسی

در طول تاریخ بعضی از بندپایان بعنوان دشمن انسان در جهت کاهش محصولات کشاورزی و ناقل بیماری ها شناخته شده‎اند.

انسان از بدو پیدایش و بویژه از آغاز متمدّن شدن، همواره بدنبال روش های مقابله با این دشمنان بوده است.

در زمان های قدیم انسان از مواد طبیعی موجود مانند مواد معدنی و گیاهی برای مبارزه استفاده می‎نمود.

لازم به ذکر است که تا قبل از شروع جنگ جهان دوّم اکثر مواد شیمیایی استفاده شده بر علیه آفات از مواد معدنی چون آرسنیک و گوگرد بودند.

به طور همزمان استفاده از گیاهانی همچون گل پیرتروم, نیکوتین و روتنون نیز مرسوم بود.

دهه ۱۹۴۰ آغازی بود که در آن «انقلاب حشره‎کش ها» بوقوع پیوست.

موارد مصرف سموم:

استفاده از سموم تنها راه حل مبارزه با حشرات نیست

راه حل اساسی مبارزه با حشرات و جوندگان بهسازی محیط و رعایت نظافت و بهداشت محیط است .

در صورتی که این مسایل رعایت نشود ، مدتی پس از سمپاشی مجدداً محیط آلوده به حشرات و ناقلین خواهد شد.

در آن زمانی سم DDT در سطح وسیعی بعنوان حشره‎کش مورد استفاده قرار گرفت.

خاصیت حشره‎کشی این ماده توسط در سال ۱۹۳۹ کشف شد.

بخاطر این کشف و استفاده از آن در کنترل بسیاری از بیماری ها جایزه صلح نوبل در سال ۱۹۴۸ را از آن پل مولر( کاشف ) ساخت

متعاقباً سم DDT در سطح وسیعتری تولید و مصرف گردید و تولید صنعتی سایر سموم نیز ادامه یافت.

با کشف سم DDT و استفاده از آن در از بین بردن حشرات, سازمان جهانی بهداشت این ماده را بنام (گلوله سحرآمیز) نامید.

این سازمان ادعا نمود با دردست داشتن آن قادر به ریشه‎کنی بسیاری از بیماری ها و ازجمله بیماری مالاریا خواهد بود.

که این موضوع با بروز مقاومت به سموم در حشرات با شکست مواجه شد.

طبقهبندی سموم

سموم را بر اساس منشأ و مواد شیمیایی موجود می‎توان به گروه های زیر طبقه بندی نمود:

۱ ـ سموم کلره :

این گروه از سموم در طیف وسیعی بر علیه آفات و حشرات موذی، مورد استفاده قرار گرفته است.

از مهمترین سمومی که در این گروه قرار دارد می‎توان به سموم ذیل اشاره نمود :

ددت, دیلدرین, BHC, دیکوفول, آلدرین, کلردان, هپتاکلر و اندوسولفان.

از مهمترین خصوصیات این سموم می‎شود به پایداری طولانی آنها در محیط و طیف وسیع حشره‎کشی آنها اشاره نمود.

۲ ـ سموم فسفره :

حشره کش های فسفره مصنوعی، مولکول های آلی حاوی فسفر می‎باشند.

همزمان با جنگ جهانی دوّم این گروه از سموم بعنوان گازهای جنگی توسط آلمانی‎ها سنتز شدند و سپس به خاصیت حشره‎کشی آنها پی برده شد.

تا کنون بیش از ۱۰۰ ترکیب از این سموم به بازار آمده است و از راه های مختلف بر روی حشرات اثر می‎گذارند.

از مهمترین سموم در این گروه می‎توان به مالاتیون, پاراتیون, دیازینون, سیستوکس, متاسیستوکس, تمفوس, کلروپیروفوس متیل , پیریمیفوس متیل, فنتیون و فنیتروتیون اشاره نمود.

خاصیت ابقایی این سموم در مقایسه با سموم کلره کمتر می‎باشد.

 

۳ ـ کارباماتها :

این گروه از سموم از نظر مکانیسم عمل بر روی حشرات شبیه سموم فسفره هستند.

از مهمترین سمومی که در این گروه قرار دارند می‎توان کارباریل, پروپوکسور, فورادان آلدیکارپ را نام برد.

 

۴ ـ سموم پایروتروئید :

این گروه از سموم نسل جدیدی از حشره‎کش ها را بوجود آورده است.

منشاء این گروه از سموم از گل پیرتر بوده است که مبدأ آن ایران می‎باشد.

از نظر ساختمان شیمیایی, استر یک اسید و الکل می‎باشند. در دهه ۱۹۵۰ این گروه بصورت مصنوعی سنتز شدند.

اوّلین گروه از این سموم که به بازار عرضه شدند در مقابل نور سریعاً تجزیه می‎شدند.

متعاقباً بر روی فرمول شیمیایی آنها کارهای فراوانی انجام پذیرفت و سمومی به بازار عرضه گردید که خاصیت ابقائی بیشتری در طبیعت داشتند.

هم اکنون بیشترین استفاده را در کنترل حشرات خانگی و آفات کشاورزی به خود اختصاص داده‎اند.

مهمترین پایروتروئیدها عبارتند از :

آلترین, بیوآلترین, رزمترین, بیورزمترین, پرمترین, سایفلوترین, دلتامترین, سایپرمترین, لمبداسیهالوترین و فنترین.

هم‎اکنون سموم فوق را در کنترل ناقلین مالاریا به صورت های سمپاشی ابقایی داخل منازل, سمپاشی فضایی و استفاده از پشه‎بندهای آغشته به سموم، به کار می‎برند.

۵ ـ سموم جدید :

علاوه بر چهار گروه اصلی که قبلاً توضیح داده شد, هم اکنون انواع و اقسام سموم از گروه های مختلف به بازار عرضه شده است.

مکانیسم عمل این سم ها ممکن است با گروه های قبلی متفاوت باشد.

گروه دیگری بنام های تنظیم کننده رشد حشرات (ICR’s) به بازار عرضه شده است.

مکانیسم عمل آنها بر روی حشرات همانند هورمون های جلداندازی و جوانی حشرات است.

از مهمترین نمونه‎های این گروه می‎توان به متوپرن و دیفلوبنزورون اشاره نمود.

ترکیبات جلب کننده حشرات, ترکیبات دورکننده حشرات, عقیم کننده‎های شیمیایی و فرمون‎های حشرات نیز جهت کنترل به بازار عرضه شده‎اند که تا کنون مقدمات انجام طرح های تحقیقاتی خود را پشت سر می‎گذارند.

 

سم را چگونه و کجا باید نگهداری کرد ؟

۱- سم را باید دور از دسترس افراد و بچه ها و در محلی مجهز به درب و قفل مناسب نگهداری نمود .

۲- به هیچ وجه نباید در آشپزخانه و اطاق محل زندگی سم نگهداری شود .

۳- سم باید در قوطی و ظرف خودش نگهداری شود و هرگز نباید آن را داخل ظرف یا شیشه دیگر ریخت چون ممکن است اشتباهاً از آن استفاده شود .

۴- بعد از هر بار استفاده حتماً باید درب قوطی سم محکم بسته شود .

۵- سم را نباید با وسیله نقلیه ای که مسافر ، دام و یا مواد غذایی حمل می شود جابجا کرد .

۶ –  سم نباید در محل و یا نزدیک مواد غذایی نگهداری شود .

چه کسانی می توانند با سم کار کنند ؟

۱- کسی که سم و خطرات ناشی از آن را می شناسد و می داند که چگونه باید آن را بکار برد تا خطری متوجه خود و اطرافیان نباشد ( پس سمپاشی کار هر کسی نیست ).

۲ -کسی که سالم و قوی بنیه باشد ، مردان پیر ، زنان حامله و افراد کمتر از ۱۸ سال نباید به هیچ وجه سمپاشی نمایند .

۴- تمام کسانی که به بیماری خاصی مانند بیماریهای قلبی ، کلیوی و کبدی و یا حتی سرماخوردگی دچار هستند در زمان سمپاشی نباید حضور داشته باشند.

اصول ایمنی در کار با آفت کشها :

کلیه ظروف حاوی سموم و آفت کشها بایستی دارای برچسبی باشند که بر روی این برچسبها اطلاعاتی شامل نام و نوع سم، درجۀ سمیت، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی ،اطلاعات بهداشتی سم، توصیه هایی در مورد کمکهای اولیه ، شرایط نگهداری و حریق آن ماده درج شده باشد.

تمام افرادی که از سموم دفع آفات استفاده می کنند باید قبل از مصرف اطلاعات کافی را در مورد ماده مورد نظر کسب کرده و از عوارض ناشی از تماس با سم اطلاع کافی داشته باشند.

در هنگام سم پاشی بایستی اطلاعاتی به ساکنین منطقه و یا محل در مورد زمان سم پاشی و نوع سموم مصرفی داده شده و به آنها گفته شود که اگر عوارض خاصی را مشاهده کنند سریعاَ موارد را گزارش نمایند.

کف انبارنگهداری سم بایستی از جنس بتون و غیر قابل نفوذباشد ، دارای دما و رطوبت مناسب (۱۵درجه سانتیگراد-۴۰% ) با تهویه کافی بوده وسموم در ظروف کاملا“ در بسته ،بدور از مواد غذایی و بر روی پالت،نگهداری شود .. در دسترس بودن کپسولهای اطفاء حریق و جعبه کمکهای اولیه در این محل ضروری است .

 

رعایت نکات ایمنی در هنگام سم پاشی :              

۱-  استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب شامل لباس کار یکسره با آستر نخی ،پیش بند از جنس نئو پرن ، دستکش پلاستیکی ساق بلند با آسترپنبه ای ، چکمه پلاستیکی با جورابهای نخی ، کلاه ، عینک و شیلد صورت ، ماسک تنفسی مناسب (برای اینکه سم با دست و بدن تماس پیدا نکند باید حتماً شخصی که سمپاشی می کند از لباس ، کلاه و دستکش پلاستیکی که بدن ، دست ها و موهای او را کاملاً بپوشاند استفاده نماید. ( شکل ۴-۱ )

چون ممکن است هنگام سمپاشی قطرات سم به چشم بپاشد ، فرد سمپاش باید از عینک مخصوص که چشم را کاملاً محافظت می کند ، استفاده کند.ذرات سم به صورت بخار یا پودر وارد دهان شده ، در اثر تنفس به ریه ها می رود. بنابراین موقع سمپاشی باید حتماً از ماسک و یا پارچه تمیز برای پوشاندن دهان و بینی استفاده شود.

برای اینکه موقع سمپاشی قطرای سم روی پاها نریزد و یا وقتی روی محل سمپاشی شده راه می روند ته کفش به سم آلوده نشود باید از چکمۀ بلند استفاده نمایند.)

۲- خودداری از مصرف هر گونه مواد خوراکی ، آشامیدنی و کشیدن سیگار در طول مدت سمپاشی

۳-   دور نگهداشتن افراد بخصوص کودکان از محل سمپاشی و خارج کردن حیوانات و پرندگان از محل سمپاشی

۴-  سمپاشی نبایستی در جهت وزش باد و یا در هنگام بارندگی انجام شود.

۵-  خودداری از ورود افراد به محیط سمپاشی شده برای مدت ۲۴ ساعت

 

نکات ایمنی بعد از انجام سم پاشی :

۱- تمیز کردن و شستشوی وسایل سمپاشی در پایان کار روزانه

۲- رها نکردن باقی مانده سموم موجود در پمپ سمپاشی در رودخانه ها و آبهای راکد و جاری .

۳- عدم استفاده از ظروف خالی سم به عنوان ظروف نگهداری مواد غذایی یا استفاده برای نگهداری غذای حیوانات .

۴- سوزاندن ظروف و پاکتهای خالی سم و دفن کردن قوطی های خالی فلزی سموم در زیر خاک .

۵- انجام معاینات دوره ای هر ۶ ماه یکبار برای کارگران سم پاشی .

۶- استحمام پس از پایان کار و تعویض کلیه لباسها و شستشوی کلیه وسایل حفاظتی مورد استفاده با آب و صابون .

به کسانی که سمپاشی می کنند موارد زیر را آموزش دهید :                                      

۱-  موقع سمپاشی از خوردن آب و غذا و کشیدن سیگار خودداری نمایند.

۲-  اگر سم به چشم پاشیده شد ، فوراً چشم را با آب زیاد شستشو دهند

.۳- اگر سم روی بدن ریخت باید فوراً محل را با اب و صابون بشویند.

۴-  اگر سم روی بدن ریخت باید فوراً محل را با اب و صابون بشویند.

۵-  پس از تمام شدن کار سمپاشی لباس، ماسک و چکمه را بیرون آورده ، دست ها و صورت را بشویند.

۶-  پس از اتمام کار محل سمپاشی شده را ترک نموده و در فضای آزاد استراحت کنند.

نکات دیگری که هنگام استفاده از سموم باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از :

– سمومی که برای کشتن موش ها استفاده می شود برای انسان بسیار خطرناک است.

– باید سم موش ، در محل هایی که دور از دسترس بچه ها و افراد دیگر است به کار رود.

– از ریختن آنها در نزدیکی مواد غذایی و یا محل هایی که گاو و گوسفند ، مرغ یا پرندگان نگهداری می شوند اجتناب نمایند.

– در صورتی که حیوانات این سم ها را بخورند و بمیرند و گوشت آنها مورد استفاده قراربگیرد باعث مسمومیت شده و خطرناک است.

– طعمه های موش دارای سموم ضد انعقاد خون هستند، اگر حیوانات یا انسان آنها را بخورد دچار خونریزی داخلی میشود

ممکن است از دهانه و بینی آنها خون جاری شود که در صورت برخورد با چنین مواردی باید آنها را ارجاع فوری داد.

ـ   برای جلوگیری از پیدا شدن حشرات در برنج و حبوبات ، آرد و … از قرص هایی استفاده می شود ( فسفید آلومینیوم ) که پس از باز کردن از محفظه ایجاد گاز سمی می کنند.

–  بعضی از مردم از خطرات این قرص ها اطلاعی ندارند و ممکن است در داخل اتاق لولۀ قرص ها را باز کرده و آن را در گونی برنج و یا حبوبات گذاشته و در همانجا بمانند

در نتیجه چون گاز سمی از قرص ها خارج می شود باعث مسمومیت افراد خواهد شد.

به علاوه اگر کسی این قرص ها را بخورد به شدت مسموم شده و ممکن است بمیرد.

 

بنابراین به دلیل خطرناک بودن این قرص ها موقع مصرف باید دقت کرد که :

 • بستۀ قرص ها دور از دسترس افراد و بچه ها و در محل قفل دار نگهداری شود.
 • قبل از به کار بردن در انبارها، باید تمام در و پنجره ها بسته باشد و شکاف ها با نایلون گرفته شود.
 • بعد از قرص گذاری نباید کسی در اتاق های اطراف انبار بخوابد.
 • هنگام خارج کردن قرص ها از داخل محفظه باید از دستکش پلاستیکی استفاده کرد.
 • اگر قرص داخل گونی حبوبات گذاشته می شود باید با کیسه نایلون کاملاً پوشانده و خارج از اتاق و در هوای آزاد قرار گیرد.
 • اگر کسی گاز فسفید آلومینیوم را تنفس کرده و دچار تهوع شده باشد، باید او را ارجاع بدهیم.

طریقۀ استفاده از حشره کش ها

 معمولاً برای رهایی از مزاحمت مگس ، پشه و سوسک از حشره کش ها استفاده می کنند.

داخل قوطی های حشره کش سم همراه با گاز قابل اشتعال وجو دارد.

بنابراین آنها را نزدیک شعلۀ آتش قرار ندهید و یا استفاده نکنید.

هنگامی که افراد در اتاق خوابیده اند و یا مشغول غذا خوردن هستند نباید از حشره کش استفاده شود.

چون ذرات سم روی بدن و غذاها می نشیند و یا از راه دهان و بینی وارد ریه ها میشود.

برای کم کردن خطرات اسپری ( افشانه ها ) باید نکات زیر رعایت شوند :

-باید افشانه ها را به هنگام مصرف کاملاً از صورت دور نگه داشت .

-این مواد نباید نزدیک حرارت نگهداری شوند.

-از افشانه هایی که روی آنها علامت « دوست لایۀ ازن » دارند استفاده شود .

– هیچگاه نباید قوطی های خالی افشانه را سوراخ کرده یا سوزاند.

– قوطی های افشانه نشت دار در محیط رها نشوند.

شرکت سفیر سلامت صنعت راد افتخار دارد با توجه به امکانات وتجهیزات و کارشناسان مجرب و باسابقه خود، خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و سمپاشی در تهران را در اختیار صنایع، ارگانها، نهادها، بیمارستانها و شرکتهای دولتی و خصوصی قرار دهد.

وضعیت شش در بیماریهای ناشی از محیط کار

شش در بیماریهای ناشی از محیط کار در شرایط جدول زیر قابل مشاهده است

تبادل گاز

FEV1 FVC VC گونه های بیماری
*     **

سیلگوزیس

***   ** ** سیلکوزیس حاد
*   * * انتراکوز- گونه ساده

پیشرفته

**     **
** ** ** ** آسبستوز
** * * * بریلیوز مزمن
  **     بسیتوز
  ** ** * آسم

*کمی کاهش             ** کاهش یافته              *** کاهش شدید

 

شرکت سفیر سلامت صنعت راد به عنوان یکی از شرکت های خصوصی خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای در سال ۱۳۹۰ تاسیس گردید. این شرکت با بهره گیری از متخصصین مجرب و کارآزموده و تجهیزات مرتبط با فعالیت های بهداشت حرفه ای آماده ارائه خدمات بهداشتی و ایمنی، مشاوره و آموزش با مجوز رسمی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.

التهاب پوستی در دندان پزشکان

التهاب پوستی ناشی از تماس اگزمای شغلی در دندان پزشکان

ماده حساس کننده ماده محرک
داروهای بی حسی موضعی و روغن ها صابون ها
میخک ضد عفونی کننده ها
اتوژنول اسید فسفوریک
جیوه رزین ها
رزین ها اکریلیک

عوامل فیزیکی  :

الف) فعالیت کراتولیتیک مکانیکی

ب)منعقد کننده و تقلیب کننده های پروتئین، گرما ، سرما الکتریسیته

ج) عوامل فتوتیک :انواع نور

د)عوامل یونیزان: اشعه ایکس، عوامل رادیو اکتیوها عوامل مربوط به جو با اثار عمومی جمعی.

بسیاری از تحریکات شیمیایی شامل رصوب دهنده های پروتین و بعضی عوامل بیولوژیکی مثل پامچال می توانند به عنوان (( آلرژن)) عمل نمایند. واکنش  پوستی کیفیت التهابی داشته و شدت آن متناسب با قدرت و نوع عامل سببی است.

درماتیت تماسی تحریکی معمولاً ضایعات محدود شده به ناحیه تماس با محرک را نشان می دهند. کلیه ضایعات در تمام نواحی گرفتار، در قسمت مشابهی پیشرفت می کنند. شایع ترین نشانه های درمانگاهی قرمز شدن با تاول با پوست انداختن است. همانطور که در اگزمای متوسط و تحت حاد دیده می شود و یا تظاهر قرمزی با تاول کوچک و بزرگ و زخم.

پیش آگهی مشخص است و ضایعات بعد از قطع تماس پسرفت می کند.

سـلامتی در سفر

سلامتی در سفر

هدف ما در سفر این است که پارامترهایی را که موجب آسیب جسم و روان ما می شود کنترل کنیم. زیرا میخواهیم که سفر را به خوبی به پایان برسانیم. حوادثی که در سفر ممکن است برای ما اتفاق بیفتد، بسیارگوناگون است که چند نمونه از آن و نحوه مقابله با آن را بیان می کنیم.

۱- زخم وآسیب

در بر خورد با زخم سه کار باید انجام داد .

الف)مهار خونریزی . ب)شستشو و ضد عفونی آن . ج) پانسمان و پوشاندن زخم

۲- شکستگیها

بر اثر ضربه مستقیم و همراه با درد و گاه صدای شکستگی است.

در این هنگام باید بیمار را ثابت نگه داشته و مکان شکستگی آتل بندی گردد.

سپس وی را به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی برسانیم در اتل بندی خون رسانی به عضو مد نظر باشد.

۳- سوختگی

سوختگی ها ضایعات بافتی هستند که میتواند ناشی از حرارت زیاد ،مواد شیمیایی و جریان الکتریسیته باشد.در هنگام سوختگی ها ابتدا تنفس بیمار وعلائم شوک بررسی شود ودر سوختگی خفیف محل سوختگی را سرد کنید.سپس از گاز استریل آغشته به پماد های آنتی بیوتیک و گاز وازلینه استفاده کنید.در سوختگی عمیق و وسیع بیمار را سریع به مراکز درمانی برسانید.

۴- گزش توسط حیوانات وحشی وجانوران زهر آگین

خونسردی خود را حفظ کرده ومصدوم را به پهلو بخوابانیدواز تحرک وی جلوگیری نمائید.از بکار بردن روشهای سنتی جدا خودداری نمائید در تشخیص نوع حیوان یا گزنده کمک زیادی به مصدوم هست بیمار را سریعا به نزدیکترین مرکز بهداشتی و

در مانی برسانید.

۵- بهداشت آب و غذا

در این موارد تمام جوانب را رعایت نموده تا از بروز مسمومیتها جلوگیری گردد ولی در صورت مسمومیت از محلول او آر اس استفاده کرد و در صورت بهبود نیافتن سریعا به نزدیکترین مرکز بهداشتی در مانی مراجعه کرد.

· یادتان نرود ………… جعبه کمک های اولیه را همیشه در سفر همراه داشته باشید.

سیستم مجوز کار چیست؟

سیستم مجوز کار یک سیستم نوشتاری رسمی به منظور کنترل گونه های خاصی از کار. همچنین وسیله ای ارتباطی میان مدیریت- سرپرستان و اپراتورها

جنبه های اصلی یک سیستم مجوز کار به قرار زیر است:

 • مشخص نمودن اختیارات در کار های مختلف و همچنین اقدامات پیشگیرانه در این سیستم بسیار مهم است.
 • آموزش و راهنمایی کار کنان نتیجه اصلی بکار گیری این سیستم هاست
 • پایش وممیزی- تضمین کننده کارکرد صحیح این سیستم هاست

unsafe act /اقدام نا ایمن:

هر اقدامی که باعث انحراف از مسیر ایمن انجام شده وباعث افزایش پتانسیل بروز حادثه می گردد.

 

injury severity rate / نرخ شدت صدمات:

تعدادروز های کاری از دست رفته به ازای هر یک میلیون ساعت کاری.

 

flash point / نقطه اشتعال:

پائین ترین درجه حرارتی که در آن یک مایع قابل اشتعال با آزاد سازی مقداری بخار به صورت مشتعل در می آید.

 

CFM) cubic feet per minute )/ مقیاسی جهت اندازه گیری جریان هوا.

 

Attenuation/میرائی-تضعیف:

میزان کاهش فشار صوتی وارد بر گوش بمجرد استفاده از گوشی های محافظتی صدا.

 

EPA/آژانس حفاظت محیط زیست:

این آژانس اجرای مسئولیت کیفیت آب و هوای محیط های خارجی می باشد.

 

Exposure level /سطح مواجهه:

میزان خطر فیزیکی وشیمیایی محیطی که کارگران و کارکنان در انجام وظایف خود مشغول اند.

 

Eye hazards /خطرات چشمی:

هر دسته از اشیاء که توانایی صدمه زدن به چشم را دارند مانند:اشیای خارجی-گرد وغبار- جرقه مایعات شیمیایی- بخارات و تشعشات زیان آور.

 

flammable /قابل اشتعال:

به ماده ای گفته می شود که دارای دمای اشتعال زیر ۳۷.۸ درجه سانتیگراد بوده و فشار بخار آن از ۶۰Psi در دمای۳۷.۸ درجه سانتیگراد تجاوز نمی کند.

 

HEPA/فیلتر های هوایی ذره های کارا:

شامل فیلتر هایp100-R100-N100 که دارای حداقل کارائی ۹۹.۹۷ درصد در مقابل ذرات به اندازه ۰/۳ میکرون اند.

 

دسته بندی مواد از نظر اشتعال

Class A Fire:چوب-کاغذ-پارچه-ویا دیگر مواد عادی.

Class B Fire:گازوئیل- نفت-گریس-رنگ- ویا دیگر مایعات قابل اشتعال

Class C Fire:تجهیزات الکترونیکی.

Class D Fire: فلزات قابل اشتعال.

 

دسته بندی لباسهای حفاظتی

 • Level A Clothing:لباس هایی که هنگام نیاز حفاظتی بالا در مورد چشم- پوست وتنفس بکار می روند.
 • Level B Clothing:لباس هایی که زمان نیاز حفاظتی بالا در مورد چشم وتنفس وحفاظت کمتر بکار می روند.
 • Level C Clothing:لباس هایی که تنها در صورت نیاز حفاظتی تنفسی بکار می روند.
 • Level D Clothing:لباس هایی که تنها به منظور متحد الشکل بودن کارکنان بکار می رود.

اثرات صدا بر افراد مختلف چگونه است؟

اثرات صدا بر افراد مختلف

۱- حساسیت:

حساسیت اشخاص بر سرو صدا متفاوت است در بعضی افراد با اینکه درمعرض سرو صدای زیادی قرار می گیرند عوارض ناشنوایی بروز نمی کند در حالیکه  برخی دیگر اگر مدت کوتاه تری در معرض سرو صرای نا هنجار باشند دچار عوارض نا شنوایی می شوند

 

جدول زیر اثرات فیزیو لوژیکی صدا بر انسان را نشان می دهد

میزان صوت db

پتانسیل اثرات

میزان صوت db

پتانسیل اثرات

۲۵

صدا در استانه شنوایی شنیده می شود

۲۰

صدا شنیده نمی شود

۵۰

تا حدی اختلال در خواب

۳۵

مقدار اندکی اختلال در خواب

۶۰

میزان طبیعی برای شنیدن صدا

۵۵

ایجاد آزارو اذیت

۷۰

گرفتگی والتهاب ما هیچه ها

۶۵

اختلال در ارتباط

۸۰

نواحی آسیب شنوایی

۷۵

تغیراتی در هماهنگ سازی ارتباط

۹۰

تحریک قوای ذهنی

۸۵

ایجاد آزارو اذیت زیاد

۱۰۰

موجب بیدار شدن انسان

۹۵

آسیب به شنوایی

۱۲۵

آستانه درد

۱۱۵

مکزیمم شدت صوتی که که یک انسان میتواند تحمل کند

۱۳۵

بسیار دردناک

۱۳۰

محدود کردن دامنه سخنرانی

۱۴۰

پتانسیل ازدست دادن قدرت شنوایی

 

۲- بالا رفتن سن :

هرچه سن انسان بیشتر شود بر اثر سرو صدای شدید زود تر نا شنوا شده یا قدرت شنوایی نقصان می بابد.

 

۳- بیماری قبلی گوش :

 افرادیکه دارای بیماری گوش باشند بیش از افراد تندرست از سروصدای زیاد متاثر می شوند.

نمونه برداری از آلوده کننده های محیط کار

نمونه برداری

در شناسایی و تعیین آلودگی محیط کار و محیط زیست و موجودات زنده و بی جان به مرحله ای می رسیم که دارای اهمیت فوق العاده است که به آن نمونه برداری می گوئیم که نتایج آزمایشات بستگی به همان دقت و شناخت اولیه دارد.

 

The aim of the sampled

هدف از نمونه برداری

۱- جستجوی مواد سمی

۲- مشخص نمودن ماده ویا مواد سمی

۳- تعیین مقدارنمودن ماده سمی

 

 Types of sampling

انواع نمونه برداری

 

۱- نمونه برداری از مواد آلوده کننده موجود در محیط کار (کارگاه وکارخانه)

۲-نمونه برداری از مواد بیو لوژیکی (خون؛مدفوع؛ادرار؛عرق بدن؛شیر ؛بزاق؛ مو وناخن و…) 

 

 Principles of sampling

اصول نمونه برداری

 

۱-حجم یا مقدار نمونه

۲-تعداد نمونه

۳- محل نمونه برداری

۴-طول مدت نمونه برداری

۵-زمان نمونه برداری

۶- تکرار نمونه برداری

۷- روش نمونه برداری

۸- وسایل نمونه برداری

 

مراحل آزمایشات نمونه ها

الف- آزمایشات مقدماتی

ب-مشخصات فیزیکی

ج-آزمایش ماده سمی اصلی یا آلوده کننده احتمالی

 

شرکت سفیر سلامت صنعت راد به عنوان یکی از شرکت های خصوصی خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای در سال ۱۳۹۰ تاسیس گردید. این شرکت با بهره گیری از متخصصین مجرب و کارآزموده و تجهیزات مرتبط با فعالیت های بهداشت حرفه ای آماده ارائه خدمات بهداشتی و ایمنی، مشاوره و آموزش با مجوز رسمی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.